VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
KSS_CBTT Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
18-03-2021

Kể từ ngày 18/03/2021, cá nhân sau đây làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS:

  • Họ và tên: Bà Đặng Thị Phấn
  • Sinh ngày: 12/06/1978
  • Chức vụ tại công ty: Trưởng phòng Nhân sự

 Vui lòng xem thông tin CBTT