VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT
28-02-2018

Ngày 28/02/2018, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQTNghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT với các nội dung sau:

(1) Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của bà Lê Thảo Vân từ ngày 28/02/2018.

(2) Bầu ông Trần Tống Sáng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 28/02/2018.