VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
HZS-CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ
15-09-2017

Ngày 14/9/2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 86 tỷ;

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 75.538.460.000 đồng lên 110.538.460.000 đồng, danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán, phương án sử dụng vốn, các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại cuộc họp gần nhất.

Download tại đây.