VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
24-01-2018
Ngày 27/11/2017, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 111/GP-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2010 cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung như sau: - Vốn điều lệ: 976.374.350.000 đồng (chín trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).