VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn
24-01-2018
Ngày 16/1/2017, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBCK Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn cụ thể như sau: Bên chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng Tên cổ đông Sổ cổ phần/tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng Số cổ phần/tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng Tên cổ đông Sổ cổ phần/tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng Số cổ phần/tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng Nguyễn Thị Trang Diễm 3.153.600 CP; 72% VĐL 0 CP; 0% VĐL Hoàng Thế Cường 0 CP; 0% VĐL 3.153.600 CP; 72% VĐL Nguyễn Thị Thanh Xuân 1.007.400 CP ; 23% VĐL 0 CP; 0% VĐL Lương Văn Lắm 0 CP; 0% VĐL 1.007.400 CP; 23% VĐL Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. UBCKNN