VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư chủ động VND (quỹ VNDAF)
24-01-2018
Ngày 12/01/2018, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 30/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư chủ động VND, cụ thể như sau: - Tên quỹ : Quỹ đầu tư chủ động VND - Tên tiếng Anh: VND ACTIVE FUND - Tên viết tắt: VNDAF - Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành - Quỹ đầu tư chủ động VND được lập theo các nội dung sau: + Vốn điều lệ của quỹ: 56.596.500.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng) + Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.659.650 (Năm triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi) chứng chỉ quỹ + Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng + Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.