VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Năm 2020

VGW_CBTT_Báo cáo tài chính Quý 3.2020 Ngày 14-10-2020

VGW_CBTT_Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ngày 21-08-2020

VGW_CBTT_Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính 30.06.2020 đã được soát xét Ngày 13-08-2020

VGW_CBTT_Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét Ngày 12-08-2020

VGW_CBTT_Báo cáo tài chính Quý 2.2020 Ngày 03-07-2020

VGW_Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty Ngày 01-07-2020

VGW_CBTT về việc Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 Ngày 04-06-2020

VGW_CBTT_Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VGW Ngày 13-05-2020

VGW_CBTT_Điều lệ sửa đổi bổ sung Ngày 17-04-2020

VGW_CBTT_Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày 15-04-2020

VGW_CBTT_Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 Ngày 10-04-2020

VGW_CBTT Báo cáo thường niên năm 2019 Ngày 01-04-2020

VGW_CBTT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày 26-03-2020

VGW_CBTT_Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19.03.2020 Ngày 20-03-2020

VGW_CBTT VỀ VIỆC GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CHIẾM TỪ 10% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ GÓP Ngày 16-03-2020

VGW_CBTT_Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã kiểm toán Ngày 13-03-2020

VGW_CBTT_Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Ngày 13-03-2020

VGW_CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Ngày 06-03-2020

VGW_CBTT_THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020 Ngày 03-03-2020

VGW_CBTT_BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019 Ngày 17-01-2020

Năm 2018

VGW_Thông báo thay đổi mẫu con dấu Công ty Ngày 11-12-2018

HZS_CBTT Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi tên Công ty Ngày 26-11-2018

HZS_CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 Ngày 19-10-2018

HZS_CBTT Người được ủy quyền công bố thông tin Ngày 18-10-2018

HZS_CBTT Cham dut uy quyen cong bo thong tin Ngày 16-10-2018

CBTT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG Ngày 08-10-2018

CBTT BBH & NQ ĐHĐCĐ BT LẦN 2.2018 Ngày 08-10-2018

HZS_CBTT_THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2.2018 Ngày 24-09-2018

HZS_CBTT_Điều lệ sửa đổi bổ sung Ngày 06-09-2018

HZS_CBTT_NQ & BBH ĐHĐCĐ BT NĂM 2018 Ngày 06-09-2018

HZS_CBTT_Thông Báo Tổ Chức ĐHCĐ Bất Thường 2018 Ngày 23-08-2018

HZS_CBTT BC Tỷ lệ ATTC 30.06.2018 Ngày 14-08-2018

HZS_CBTT BCTC bán niên 2018 Ngày 14-08-2018

HZS_CBTT_THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 Ngày 13-08-2018

HZS_CBTT Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến Ngày 30-07-2018

HZS_CBTT Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 Ngày 18-07-2018

HZS_CBTT Thay đổi người đại diện theo pháp luật Ngày 04-07-2018

CBTT KY HD KIEM TOAN NAM 2018 Ngày 03-07-2018

HZS-ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ngày 14-06-2018

HZS - CBTT Nghị quyết HĐQT phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Ngày 16-05-2018

HZS - CBTT Điều lệ sửa đổi ngày 24-04-2018 Ngày 26-04-2018

HZS - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 24.04.2018 Ngày 26-04-2018

HZS - CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2018 Ngày 18-04-2018

HZS - CBTT Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày 12-04-2018

HZS - Báo cáo thường niên năm 2017 Ngày 28-03-2018

HZS-CBTT chấm dứt ủy quyền công bố thông tin Ngày 12-03-2018

HZS-CBTT Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31.12.2017 (Đã kiểm toán) Ngày 09-03-2018

HZS-CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán) Ngày 09-03-2018

HZS-CBTT thay đổi địa chỉ website Công ty Ngày 28-02-2018

HZS-CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT Ngày 28-02-2018

HZS-Báo cáo tài chính Quý 4.2017 Ngày 19-01-2018

HZS-CBTT Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi vốn điều lệ Ngày 10-01-2018

HZS-Điều lệ sửa đổi ngày 09.01.2018 (điều chỉnh tăng vốn điều lệ) Ngày 10-01-2018

Năm 2017

HZS-CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngày 01-11-2017

HZS-Báo cáo tài chính Quý 3.2017 Ngày 20-10-2017

HZS-CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Ngày 02-10-2017

HZS-CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 14.9.2017 Ngày 15-09-2017

HZS-CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ Ngày 15-09-2017

HZS-CBTT thay đổi mẫu con dấu Công ty Ngày 15-09-2017

HZS-CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành Ngày 15-09-2017

HZS – Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét Ngày 14-08-2017

HZS – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2017 đã soát xét Ngày 14-08-2017

HRS-CBTT Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi tên Công ty, trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật Ngày 09-08-2017

HRS-CBTT thay đổi Tổng Giám đốc Ngày 20-07-2017

HRS-CBTT Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 19.7.2017 Ngày 20-07-2017

HRS-CBTT Báo cáo Tài chính Quý 2.2017 Ngày 20-07-2017

HRS-CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2017 Ngày 04-07-2017

HRS-CBTT Biên bản/Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26.6.2017 và các vấn đề liên quan Ngày 27-06-2017

HRS-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, thay đổi Tổng Giám đốc Ngày 27-06-2017

HRS-Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26.6.2017) Ngày 27-06-2017

HRS- CBTT Quyết định của UBCKNN chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ Ngày 19-06-2017

HRS-Báo cáo thường niên năm 2016 Ngày 19-04-2017

HRS-Báo cáo tài chính Quý 1.2017 Ngày 19-04-2017

HRS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Ngày 04-04-2017

HRS-Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán Ngày 31-03-2017

HRS-Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2016 đã kiểm toán Ngày 31-03-2017

HRS-CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Ngày 24-03-2017

HRS-Báo cáo tài chính quý 4.2016 Ngày 18-01-2017

Năm 2016

HRS-CBTT bổ nhiệm lại Quyền Tổng Giám đốc Ngày 30-12-2016

HRS-Báo cáo tài chính Quý 3.2016 Ngày 20-10-2016

HRS-Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét Ngày 12-08-2016

HRS-Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2016 đã soát xét Ngày 12-08-2016

HRS-CBTT bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Ngày 09-08-2016

HRS-Báo cáo tài chính Quý 2.2016 Ngày 20-07-2016

HRS- CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2016 Ngày 06-07-2016

HRS-CBTT Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Ngày 01-06-2016

HRS - CBTT miễn nhiệm Tổng Giám đốc Ngày 29-04-2016

HRS - CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên HĐQT Ngày 29-04-2016

HRS-CBTT về việc đăng ký Người được ủy quyền CBTT Ngày 27-04-2016

HRS-Báo cáo tài chính Quý 1.2016 Ngày 20-04-2016

HRS - Báo cáo thường niên năm 2015 Ngày 15-04-2016

HRS- CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các vấn đề liên quan Ngày 15-04-2016

HRS-Điều lệ Công ty (sửa đổi tháng 4.2016) Ngày 15-04-2016

HRS - Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Ngày 12-04-2016

HRS-Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Ngày 28-03-2016

HRS-Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2015 đã kiểm toán Ngày 28-03-2016

HRS-Báo cáo quản trị công ty năm 2015 Ngày 29-01-2016

HRS-Báo cáo tài chính quý 4.2015 Ngày 19-01-2016