VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Tư vấn tái cấu trúc

Dựa vào việc phân tích và đánh giá hiện trạng về tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, chúng tôi lên kế hoạch tái cấu trúc phù hợp cho doanh nghiệp để ổn định kinh doanh, tổ chức lại các khoản vay, xây dựng lại hiệu suất, nâng cao lợi nhuận và xây dựng một nền tảng ổn định cho tăng trưởng bền vững.

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc bao gồm:

        Phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp
        Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tài chính cho hoạt động kinh doanh
        Thiết lập giải pháp tối ưu để cơ cấu lại tình hình tài chính doanh nghiệp
        Xây dựng chiến lược huy động vốn giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn