VGW thông báo: Cổng thông tin điện tử vietgw.com đang cập nhật thông tin từ hzsvn.com
Tư vấn phát hành chứng khoán trong và ngoài nước

Dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tối ưu nhất cho doanh nghiệp và cổ đông cũng như mọi hỗ trợ liên quan đến tài chính doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và vị thế doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán bao gồm:

        Kiểm tra và so sánh các điều kiện pháp lý và tính liên quan của kế hoạch phát hành
        Xây dựng chiến lược phát hành chi tiết
        Chuẩn bị hồ sơ phát hành và xin ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước
        Tư vấn và gặp gỡ nhà đầu tư chiến lược